Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Thực Phẩm Trạng thái:Đang tuyển
Số lượng:24 Giới tính:Nữ
Số tuổi:< 30 Thời hạn:5 năm
Nơi làm:TOKYO Ngày tuyển:07/06/2022
Servico HaNoi Servico HaNoi
Đơn hàng: Thực Phẩm
Trạng thái:Đang tuyển
Số Lượng:24
Giới Tính:Nữ
Tuổi:< 30
Thời Hạn:5 năm
Địa điểm:TOKYO
Ngày Tuyển:07/06/2022
2